Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten door LIVDROM

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten voor organisatieadvisering tussen LIVDROM en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Door ondertekening van enige overeenkomst met LIVDROM, waarin naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen, verklaard de opdrachtgever een exemplaar van deze algemene voorwaarden hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen, deze te hebben aanvaard en afstand te doen van eventueel normaliter door de opdrachtgever zelf gehanteerde algemene voorwaarden. 

2. Grondslag projectaanpak

Offertes van LIVDROM gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentieel informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

LIVDROM zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van “inspanningsverplichting” omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die LIVDROM nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die eventueel bij de werkzaamheden van LIVDROM (zullen) zijn. 

Indien noodzakelijk bij de uitvoering van de werkzaamheden, zorgt de opdrachtgever ervoor dat er op zijn locatie aan LIVDROM kosteloos een eigen werkruimte met internetaansluiting ter beschikking wordt gesteld.

4. Het betrekken van derden bij de opdracht uitvoering

Het betrekken van derden bij de opdracht uitvoering door de opdrachtgever of door LIVDROM uitsluitend in onderling overleg.

5. Tarieven en kosten van de opdracht

Alle door LIVDROM genoemde tarieven zijn uitgedrukt in euro’s en is exclusief BTW. 

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenraming staat in de offerte aangegeven of daarin zijn inbegrepen de administratiekosten, reistijd, reis- en verblijfskosten en andere opdracht gebonden kosten. Indien deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Dit gebeurt uitsluitend in onderling overleg met de opdrachtgever. Naast de vaste vergoeding kan er een vaste Fee afgesproken worden met LIVDROM met een onderling afgesproken percentage. LIVDROM met ingang van ieder nieuw kalenderjaar op 1 januari de tarieven voor de diensten indexeren.

6. Offertes en totstandkoming van een overeenkomst

Uitgebrachte offertes van LIVDROM geldig gedurende een periode van 1 maand na offertedatum, tenzij in de offerte anders vermeld is. En maken deel uit van een overeenkomst zodra deze tot stand is gekomen.

Binnen 3 maanden na ondertekening van de overeenkomst zal de overeengekomen dienstverlening door de opdrachtgever worden afgenomen, tenzij er in de overeenkomst een ander termijn is bepaald.

7. Betalingsvoorwaarden

Bij aanvang van de werkzaamheden van de overeengekomen opdracht wordt het offertebedrag in rekening gebracht, tenzij anders in de offerte overeen wordt gekomen. Betaling dienst te geschieden binnen 14 dagen na facturatie datum.

Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder de ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan LIVDROM met een beroep op onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is vertrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie)

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal LIVDROM dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdracht uitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal LIVDROM de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een eerlijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9. Wijziging adviesteam

LIVDROM kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van verrichte diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met LIVDROM plaatsvinden.

10. Annulering

Afspraken betreffende een opdracht kunnen tot uiterlijk 3 weken voor de afgesproken datum van aanvang van het project kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen 3 weken en 7 dagen voor de afgesproken datum wordt 25% van de begrote kosten in rekening gebracht. Bij annulering op 7 tot 4 dagen voor de overeengekomen datum wordt 75% in rekening gebracht. En bij annulering binnen 7 dagen voor de overeengekomen datum wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dienst uiterlijk 2 werkdagen voor het afgesproken tijdstip plaats te vinden De eventueel gehuurde ruimte wordt voor 100% in rekening gebracht. Al verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van uurtarief.

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdracht uitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdracht specificaties.

Dit dient schriftelijk gemotiveerd aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft LIVDROM vanwege ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij de geaccordeerde offerte als uitgangspunt wordt gehanteerd. Indien er extra kosten zijn gemaakt, worden deze tevens in rekening gebracht. In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staat, heeft de andere partij het recht de opdrachtgever zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een een ander onder voorbehoud van rechten.

12. Intellectueel eigendom

Sjablonen, technieken, instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van LIVDROM. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van LIVDROM.

13. Vertrouwelijkheid

LIVDROM verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdracht tegen derden, tenzij een wettelijk voorschrift LIVDROM verplicht of LIVDROM toestemming heeft gekregen.

14. Aansprakelijkheid

LIVDROM aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door LIVDROM de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat LIVDROM voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdracht die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verder beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

Eventuele aanspreken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreken waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

15. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16. Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht in overeenstemming met het SRA.

Nijmegen, 1 januari 2023